از آنجا که گسترش شهرنشینی باعث افزایش شیوع بیماری‌های عفونی و واگیردار همچون کرونا می شود لازم است در طراحی های شهری به گونه ای برنامه ریزی کرد تا از شیوع این نوع بیماری ها جلوگیری شود.

 کد محتوا 9424

برچسب ها