حضور شهردار اصفهان در منطقه ۹ شهرداری

علی قاسم زاده شهردار اصفهان، امروز در منطقه 9 شهرداری اصفهان حضور یافت و ضمن دیدار با کارکنان، در جمع مدیران شهری، گزارش مدیر منطقه را در خصوص وضعیت پروژه ها و مسائل ویژه این منطقه شنید. 
شهردار اصفهان همچنین در ادامه با آیت اله اسداله جوادی از شهروندان منطقه 9 و پدر دو شهید دیدار کرد و در منزل وی حضور یافت.

برچسب ها