ساماندهی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه پسماند ساختمانی

به منظور استقرار سیستم مدیریت یکپارچه پسماندهای عمرانی و ساختمانی مطابق با شیوه نامه اجرایی ابلاغی وزارت کشور، کمیته اجرایی پسماندهای ساختمانی با حضور کارشناسان سازمان های ذیربط شامل سازمان حمل و نقل بار، اداره خدمات شهری، اداره رفع تخلفات شهری و شهرداری ها تشکیل شد و مسائل مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیش نویس لایحه مربوط به خدمات پسماندهای عمرانی و ساختمانی تهیه شد. لایحه مربوطه در کمیته سیاستگذاری با حضور معاونین محترم خدمات شهری، عمران و شهرسازی و نیز مدیران عامل مناطق 15 گانه شهرداری و روسای سازمان حمل و نقل بار و اداره خدمات شهری و اداره رفع تخلفات شهری تایید و جهت تصویب نهایی به شورای محترم شهر اصفهان ارسال و در نهایت تصویب شد. هم زمان سامانه مربوطه خریداری و در سرور فاوا مستقر و دسترسی به تمامی مناطق 15 گانه شهرداری داده شد. همچنین امکانات سخت افزاری مورد نیاز خریداری و ضمن ساماندهی خودروهای حمل پسماندهای ساختمانی و عمرانی، سایت تخلیه نیز ساماندهی شد و در مراحل پایانی قرار دارد. با تکمیل پایگاه داده سامانه مذکور و تجهیز نهایی سایت تخلیه و نصب دستگاه پوز در شهرداری های مناطق، پروژه آماده بهره برداری خواهد بود.



کد محتوا 36700

برچسب ها