ساماندهی و توسعه سایت های توده ریزی و لاگونهای تبخیری کانالهای شیرابه

این پروژه در دو فاز طراحی و اجرا با محوریت تیم فنی سازمان و پیمانکار داخلی در محل لاگن های قدیمی سازمان احداث شده است. جهت تنظیم شیب بندی سایت حدود 30 هزار متر مکعب خاکریزی انجام شده است. با استفاده از عملیات کوبش خاک تراکم به حدود 95 درصد رسیده که این عامل در نفوذناپذیری شیرابه نقش موثری دارد.کد محتوا 36699

برچسب ها