23 تیر 1400 - 10:09
روزگار کرونا

در این شماره تجربه زیست روزهای کرونایی از زاویه دید عکاسان، خبرنگاران، روزنامه نگاران و کاریکاتوریست ها به رشته تحریر درآمده است.

تاریخ، تقریبا یک ونیم سالگی ورود کرونا به کشور و آغاز زندگی کرونایی همه ما را یادآوری می کند. روزهایی که اگر یک بار مرور کنیم، صفحات خاصی از تقویم زندگی هر یک از ما را رقم می زند.
کد محتوا 36125

برچسب ها