قرارداد خرید تعدادی ون ویژه افراد دارای معلولیت امضا شده و به زودی وارد اصفهان می شود.

قرارداد خرید تعدادی ون ویژه افراد دارای معلولیت امضا شده و به زودی وارد اصفهان می شود. اصفهان، شهر زندگی است و همه شهروندان باید در آن از حقوق شهروندی برای زندگی بهتر بهره مند شوند.

شهرداری اصفهان همچنین 11 میلیارد به مناسب سازی فضای شهری برای معلولان اختصاص داده است.  کد محتوا 34001

برچسب ها

تازه ترین نقل قول ها