برگزاری اولین دوره آموزشی حفاظت فیزیکی برای انتظامات شهرداری

مدیر کل حراست شهرداری اصفهان گفت: آمـــوزش، میــزان اطلاعــات، دانــش، مهارتهــا و قابلیــت کارکنــان را افزایـش خواهـد داد و این امـر باعـث موفقیت فرد و سـازمان خواهــد شــد.

بـــه گـــزارش اصفهان زیبـــا؛ مدیــرکل حراســت شــهرداری اصفهــان در جلســه افتتاحیــه اولیـــن دوره آموزشـــی حفاظـــت فیزیکـــی بـــرای کارکنـــان انتظامـــات شـــهرداری اصفهـــان گفـــت: در دنیـــای در حـــال تغییــر کنونــی، اهمیــت و ضــرورت آمــوزش در ســازمانها، نهادهـــا و شـــرکتها بـــه دالیـــل مختلـــف پذیرفتـــه شـــده اســـت و ادامـــه حیـــات ایـــن ســـازمانها و نهادهـــا تـــا حـــدود زیـــادی بـــه دانـــش، آگاهـــی و مهارت هـــای گونا گـــون و جدیـــد بســـتگی دارد و هـــر چقـــدر دانـــش و مهـــارت کارکنـــان بـــا نیازهـــای جامعـــه و پیشـــرفتهای علمـــی، هماهنگـــی و انطبـــاق بیشـــتری داشـــته باشـــد، درجـــه اطمینـــان از موفقیـــت فـــرد و ســـازمان بالاتـــر اســـت.

در نتیجـــه کارکنـــان آموزش دیـــده نســـبت بـــه کارکنـــان آمـوزش ندیـده، نسـبت بـه تغییـرات سـازمانی و همچنیـن تغییـــرات پیرامونـــی خـــود، آگاهانه تـــر واکنـــش نشـــان میدهند.

رســـول امینـــی افـــزود: آمـــوزش، میــزان اطلاعــات، دانــش، مهارتهــا و قابلیــت کارکنــان را افزایـش خواهـد داد و این امـر باعـث موفقیت فرد و سـازمان خواهــد شــد و همیشــه ســازمانهایی موفــق خواهنــد بــود کـــه در مقابـــل تغییـــرات جهانـــی بـــه روز و به عنـــوان یـــک ســـازمان یادگیرنـــده مطـــر ح باشـــند.

او اظهـــار کـــرد: هـــدف از آمـــوزش، فراهـــم آوردن زمینـــه ای اســـت کـــه بـــر اســـاس آن تواناییهـــای بالقـــوه افـــراد بـــه فعــل درآیــد و اســتعدادهای آنهــا شــکوفا شــود. البتــه ایــن آموزشهـــا صرفـــا نبایـــد بـــرای رفـــع مســـئولیت یـــا کســـب گواهینامـــه یـــا مزایـــای مـــادی باشـــد.

مدیـــرکل حراســـت شـــهرداری تصریـــح کـــرد: بـــا گذشـــت زمـــان، شـــاهد اهمیت یافتـــن نقـــش انتظامـــات بـــرای بالابـردن ضریـب امنیـت در سـازمانها، شـرکتها، نهادهـا و... هســـتیم.

امینـــی افـــزود: سیســـتم حفاظـــت فیزیکـــی و انتظامـــات در ایـــران متأســـفانه کمـــا کان بـــه همـــان شـــیوه های ســـنتی و قدیمـــی کـــه توانایـــی پاســـخگویی بـــه نیازمندیهـــای روز نیســـت، متکـــی بـــوده و همـــگام بـــا رشـــد و پیشـــرفت علمــی و تکنولــوژی حرکــت نکــرده اســت. بنابرایــن بــا ایــن آموزشهـــا و توانمندســـازی نیـــروی انســـانی و بهره منـــدی از دانـــش روز و اســـتفاده از تجهیـــزات، ســـخت افزارها و نرم افزارهـــای روز دنیـــا بـــه دنبـــال بهـــره وری بیشـــتر و کارآمـــدی بیشـــتر حـــوزه حفاظـــت فیزیکـــی ایـــن اداره کل هســـتیم .

مدیـــرکل حراســـت شـــهرداری گفـــت: گفتنـــی اســـت ایـــن آموزشهـــا در ایـــن مرحلـــه بـــرای 650 نفـــر از کارکنـــان انتظامـــات مناطـــق 15گانـــه، معاونتهـــا و ســـازمانهای شـــهرداری از تاریـــخ 4/3/1400 تـــا 12/3/1400 بـــه مـــدت 8 روز کاری از ســـاعت 8 صبـــح تـــا ســـاعت 14 بـــا 6 عنـــوان درســـی برگـــزار شـــده اســـت؛ همچنیـــن بـــه منظـــور حفـــظ رعایـــت پروتکلهـــای بهداشـــتی و دســـتورالعملهای ســتاد ملــی کرونــا، برگــزاری دوره در هــر روز بــا ظرفیــت یــک چهــارم افــراد و بــا حفــظ فاصله گــذاری و ســایر مــوارد برگــزار میشـــود.

در پایـــان امیدواریـــم بـــا برگـــزاری ایـــن دوره هـــا و افزایـــش دانـــش و مهـــارت کارکنـــان و توانمندســـازی آنهـــا و به کارگیـــری ابزارهـــای نویـــن، قـــدم بزرگـــی بـــرای پویایـــی مجموعـــه اداره کل حراســـت شـــهرداری برداشـــته باشیم.کد محتوا 33715

برچسب ها