هسته شهر

میگوینـد جوبـاره در کنار دردشـت از قدیمیترین محله هـای اصفهـان اسـت. محله هایـی کـه بـا یـک واقعـه مهـم در تاریـخ ایـران و بـه تبـع اصفهـان، هسـته مرکـزی شـهر شـدند. بـا فتـح اصفهـان بـه دسـت مسـلمانان، هسـته مرکـزی شهر به نقطه ای منتقل شد که زمانی سکونتگاه اقلیـت یهـودی سـا کن در اصفهـان بـود.

اصفهانیها محله جوباره را به سکنه یهودی آن میشناسـند، امـا سالهاسـت از تعـداد یهودیـان محلـه کاسـته شـده و حـاال غالـب جمعیـت ایـن محلـه را مسـلمانان تشـکیل میدهنـد. در حالـی کـه شـمار زیـادی از یهودیـان محلـه مهاجـرت کرده انـد، کنیسـه ها کـه محـل عبـادت کلیمیـان اسـت، قدیمیتریـن سـا کنان این محله هسـتند. امـروز 14 کنیسـه در محلـه جوبـاره وجـود دارد.
کد محتوا 30945

برچسب ها