15 بهمن 1399 - 10:54
هم محله/ مرداویج

میگویند باغ هزارجریب، از باغهای دوران صفویه، هفت کبوترخانه داشته است. از آن هفت کبوترخانه حاال یکی برایمان باقی مانده و شده میدانی که محور تحوالت اجتماعی و اقتصادی بسیاری در این شهر ْ معروف و حاال به است. این کبوترخانه در خیابان مردآویج قرار دارد و به جای کبوترخانه، امروزه به بر ج یکی از محلههای بهشدت مدرن شهر تبدیل شده است. این منطقه رشد طبقاتی چشمگیری نسبت به سایر محلهها دیده است؛ طبقهای که حاال بهاصطالح به »باالشهری« معروف هستند و یک فرهنگ متمایز را به خاطر همین تفاوت چشمگیر اقتصادی به وجود آوردهاند. مردآویج و تحوالتش گروه هممحله را به این محدوده از شهر کشاند تا شاید بتوانند نمایی از آنچه در آنجا میگذرد ترسیم کنند. مردآویج حاال قطب ِ سرسامآوری به سر میبرد؛ گرانیای که مهم ثروت به لحاظ گرانی خانهها و مغازهها شده است و در گرانی بهشدت به چشم میآید. این جزیره زیبا و لوکس روزبهروز تغییر میکند و تقریبا چیزی از گذشته در آنجا به جز همین یک بر ج کبوترخانه باقی نمانده است. این محله مرز اصفهان با گذشته است و از خشتوگل و طاقوچشمه در آن خبری نیست. حتی آدمهای قدیمش نیز به شکلی جدید دور هم گعده میکنند. اتفاقات مهمی در این محله در جریان بوده که در این شماره به بخشی از آنها میپردازیم. هممحله، این شماره را تقدیم میکند به »ناهید داییجواد« هنرمند عزیز اصفهانی که جان خود را در این محدوده از شهر اصفهان از دست داد.
کد محتوا 29657

برچسب ها