خوشبختانه گرمابه تاریخی "شاهزاده ها" که در آخرین سال های حکومت صفوی ساخته شده و در بازار فرش خیابان حکیم اصفهان قرار دارد، از خطر تخریب نجات یافت.

خوشبختانه گرمابه تاریخی "شاهزاده ها" که در آخرین سال های حکومت صفوی ساخته شده و در بازار فرش خیابان حکیم اصفهان قرار دارد، از خطر تخریب نجات یافت و توسط شهرداری اصفهان، مرمت و بازسازی شد تا این اثر میراثی به عنوان یک مکان در اختیار گردشگران قرار گیرد. کد محتوا 27151

برچسب ها

تازه ترین نقل قول ها