پنجمین شماره نشریه همکار

همکار، نشریه داخلی ویژه کارکنان شهرداری اصفهان، کاری از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان است که به صورت ماهانه منتشر می شود.

چهارشـنبه 28 آبانمـاه روزی دردنـا ک بـرای شـهر اصفهـان بـه ویـژه خانواده شـهرداری اصفهان بود روزی کـه مرحـوم مرتضی افروزی مدیر کل املاک شـهرداری اصفهـان یکـی از جهادگـران خـط مقدم توسـعه شـهری نصـف جهـان در حیـن خدمـت بـه لقـا الله پیوسـت. فایل: 

کد محتوا 26162

برچسب ها