ماربین شهر اصفهان

ماربین بلوک هفتم اصفهان است؛ جایی که مشتمل بر حدود 30 محله است که این روزها 17 محله اش در منطقه 9 شهر اصفهان قرار گرفته است.

ماربیــن بلــوک هفتــم اصفهــان اســت؛ جایــی کــه مشــتمل بــر حــدود  شــهر ۹ محلــه اش در منطقــه 17 محلــه اســت کــه ایــن روزهــا 30 اصفهــان قــرار گرفتــه اســت. مافروخــی (شــاعر قــرن چهــارم و پنجــم هجــری) در وصــف ماربیــن می گویــد: «ماربینــی کــه رشــک روضــه ارم اســت/آفتاب انــدرو درم درم اســت» مافروخــی می گویــد: «چــون رودخانــه زاینــده رود در تمــام بلــوک ماربیــن ماننــد مــار در پیچ وخــم اســت و درختــان سرســبز و گوناگــون ســر درهــم نمــوده، از ایــن جهــت بــه ماربیــن نام گــذاری شــده و آفتــاب در آن کمتــر دیــده می شــود. ایــن بلــوک، شــش ســهم از زاینــده رود دارد کــه صــرف آبیاری خواهد شــد.فایل: 

کد محتوا 26161

برچسب ها