17 آذر 1399 - 10:36
ماربین شهر اصفهان

اداره شهر از شاهراه فرهنگ می گذرد

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان از ضرورت طرح پیوست فرهنگی در پروژه های شهری می گوید
کد محتوا 25912

برچسب ها