ویژه نامه ای برای استاد جمشید مظاهری ادیب، نسخه پژوه و اصفهان شناس

مرحـوم اسـتاد مظاهـری شـخصیت برجسـتهای داشـــتند کـــه بررســـی و پرداختـــن بـــه ابعـــاد شــخصیتی و علمــی ایشــان از جهــات مختلــف حائـــز اهمیـــت اســـت: در بعـــد علمـــی، شـــخصی یگانـه بودنـد و بهویـژه بـا جامعیتـی کـه ایشـان ِ داشـتند، در اصفهـان روزگار مـا و در سـطح کشـور، بینظیــر و یــا کمنظیــر بودنــد. دکتــر مظاهــری صرفـا یـک اسـتاد ادبیـات نبودنـد؛ چـون عـاوه بــر جنبــه معلمــی و اســتادی، در ابعــاد مختلــف علمـــی نیـــز صاحبنظـــر بودنـــد. در درجـــه اول، ادیبـــی توانـــا، شعرشـــناس و نسخهشناســـی َ ــخ و ُس بســیار برجســته بودنــد کــه در شــناخت ن ویژگــی آثــار خطــی، همتــا نداشــتند.

دکتـــر مظاهـــری در اصفهانشناســـی نیـــز بســـیار برجسـته بودنـد؛ یعنـی کسـی کـه تاریـخ اصفهـان و ابعـــاد مختلـــف آن، آثـــار و ابنیـــه و بـــزرگان آن را در طـــول تاریـــخ بشناســـد و ســـلیس و روان معرفـــی کنـــد. در کل میتـــوان گفـــت در روزگار مـــا در زمینـــه اصفهانشناســـی نظیـــر ایشـــان را نداشـــتیم و نداریـــم. ُ سـلم دسـتور زبـان فارسـی، ایشـان اسـتاد م صاحبنظـر در سبکشناسـی و متنشناسـی بسـیار برجسـته بودنـد کـه در درک و دریافـت معانی متون ادبی ید طوالیی داشتند. بسیاری از ِ اسـتادان مشکالتشـان را در شناخت متن، معانی و مفاهیم ابیات و عبارتهای نثر در نزد و با نظر اسـتاد حل میکردند و نقش ایشـان از این جهت نیز حائز اهمیت بود. استاد از طبع شعری و ذوق ادبـی نیـز برخـوردار بودنـد و بـه ادبیـات کالسـیک و معاصـر اشـراف داشـتند و بهخوبـی بـا آن آشـنا بودنـد. در مجمـوع، جامعیتـی علمـی داشـتند و میتـوان ایشـان را در مقیاسـی کوچکتـر، نمونـه امـروزی مرحوم اسـتاد عالمه جاللالدین همایی دانسـت. ایشـان در واقـع، ویژگیهـا و مختصـات اسـتاد همایـی را دارا بودنـد.
کد محتوا 19906

برچسب ها