ICT بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری چه نقش و جایگاهی دارد؟

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بررسی نقش و جایگاه ICT بر جلب مشارکت شهروندان در مدیریت شهری به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت برنامه‌ریزی و توسعة سرمایه انسانی است که در دانشگاه اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت.

سعید ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: هدف پژوهش بررسی نقش و جایگاه ICT به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر جلب مشارکت شهروندان در مدیریت شهری اصفهان است.

وی افزود: در این پژوهش مشارکت شهروندان در قالب مشارکت الکترونیکی و در دو بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اندازه‌گیری شده است؛ همچنین متغیرهای مزایای الکترونیک شدن، اعتماد الکترونیکی و سواد اطلاعاتی به عنوان عوامل مؤثر بر مشارکت الکترونیکی شهروندان انتخاب شده است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه روش تحقیق این پژوهش بر اساس هدف تحقیق از نوع کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی است، تصریح کرد: جامعه آماری کلیه شهروندان ۲۰ تا ۴۹ ساله ساکن در شهر اصفهان و برای حجم نمونه تعداد ۳۸۴ نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده‌اند.

وی ادامه داد: روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شده‌اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از آزمون T-Test، تحلیل واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و نرم‌افزار مدل‌سازی Amos استفاده شده است.

ابراهیمی اظهار کرد: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مشارکت الکترونیکی شهروندان بسیار پایین است و در مدل معادله ساختاری تأثیر هر سه عامل مزایای الکترونیک شدن، اعتماد الکترونیکی و سواد اطلاعاتی بر مشارکت الکترونیکی معنادار بودند.

وی گفت: در این میان ضریب تأثیر مزایای الکترونیک شدن منفی و ضعیف و ضریب دو عامل دیگر مثبت و متوسط بود و سواد اطلاعاتی با ۵۷ درصد بیشترین تأثیر را بر مشارکت الکترونیکی داشت.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شاخص‌های کلی و جزئی مدل در سطح قابل قبول قرار داشت، داده‌های جمع‌آوری شده تا حد زیادی مدل نظری تدوین شده را حمایت کردند.

وی افزود: در مجموع نقش ICT بر مشارکت شهروندان با توجه به پیش‌بینی ۴۸ درصدی مشارکت الکترونیکی و تبیین ۲۳ درصد واریانس متغیر وابسته توسط عوامل مورد استفاده در تحقیق مناسب بوده است؛ اما جایگاه ICT در امر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و در قالب مشارکت الکترونیکی وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دهد.

ابراهیمی اظهار کرد: همانطور که نتایج حاصل از میزان مشارکت الکترونیکی شهروندان نشان می‌دهد تنها حدود پنج درصد پاسخگویان مشارکت بالایی دارند و این در حالی است که حدود ۹۵ درصد پاسخگویان (شهروندان) مشارکت الکترونیکی پایین دارند.

وی تصریح کرد: اعتماد الکترونیکی پایین و نبود اطلاع از مسیرهای موجود مشارکت الکترونیکی (با وجود سواد اطلاعاتی نسبتاً بالا) از عوامل مشارکت پایین شهروندان در مدیریت شهری در این حوزه است.کد محتوا 18285

برچسب ها