تحلیل رابطه روش‌های جامعه‌پذیری و هویت سازمانی در شهرداری اصفهان

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: تحلیل رابطه روش‌های جامعه‌پذیری سازمانی و هویت سازمانی در شهرداری به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی است که در دانشگاه اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت.

قدرت افتخاری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: یکی از فرآیندهای مهم در رابطه با منابع انسانی فرآیند جامعه‌پذیری سازمانی است.

وی با بیان اینکه جامعه‌پذیری به معنای همراهی و همنوایی فرد با ارزش‌ها، هنجارها و نگرش‌های گروهی و اجتماعی است، افزود: هویت سازمانی ابزاری استراتژیک جهت تحقق اهداف و چشم‌اندازهاست و منجر به احساس تعلق فرد به سازمان می‌شود.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان ادامه داد: از آنجا که رفتار کارکنان تحت تأثیر جامعه‌پذیری سازمانی و قدرت هویت سازمانی است، از این‌رو به بررسی رابطه این دو مقوله مهم رفتار سازمانی پرداخته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف این پژوهش، تحلیل رابطه روش‌های جامعه‌پذیری سازمانی و هویت سازمانی در شهرداری اصفهان بوده است؛ این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی_همبستگی است و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شهرداری اصفهان است.

افتخاری اظهار کرد: حجم نمونه آماری ۱۴۳ آزمودنی بوده که از شش منطقه شهرداری به شکل تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و برای گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد برگرفته از مدل جامعه‌پذیری جونز (۱۹۸۶) و هویت سازمانی چنی (۱۹۸۲) استفاده شد که برای روایی هر دو پرسشنامه از روایی صوری بهره گرفته شد.

وی افزود: برای سنجش میزان پایایی تحلیل رابطه روش‌های جامعه‌پذیری سازمانی و هویت سازمانی در شهرداری اصفهان از روش آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه ۳۰ نفری، پرسشنامه جامعه‌پذیری ۸۴ درصد و هویت سازمانی ۹۰ درصد استفاده شده است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: در این پژوهش روابط جامعه‌پذیری سازمانی (جمعی، رسمی، ثابت، متوالی، پیوسته و تأیید) با هویت سازمانی در قالب شش فرضیه با استفاده از آزمون t تک عاملی، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت، همچنین جهت تکمیل نتایج پژوهش از آزمون فریدمن، آزمون t مستقل، آزمون میانگین چند جامعه (ANOVA) و آزمون توکی استفاده شده است.

وی خاطرنشان کرد: نتایج آزمون همبستگی نشان داد که روش‌های جامعه‌پذیری سازمانی با هویت سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارند و نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سه روش تأیید، پیوسته و ثابت جامعه پذیری سازمانی، پیش‌بینی کننده‌های قوی‌تری برای هویت سازمانی هستند.کد محتوا 18278

برچسب ها