هم محله/ دهنو و قلعه نو

هیــچ رنگــی در ایــن محله هــا و منطقه هــا دیــده نمی شــود. خانه هــا تقریبــا شــبیه هم اند، بعضی ها دست به ترکیب خانه هایشان نزده و برخی کوبیده و از نو ساخته اند.

اهالی قلعه نو، محله شان را دوست دارند. میگویند اینجا بسیار امن است. کمتر غریبه ای را در محل راه داده ایم و البته هوایش هم از همه جای اصفهان مطبوع تر است. درباره نام این محله می پرسیم. کمتر اطلاعات تاریخی دارند. میگویند که قدمتش دو هزار و هفتصد سال است، اما هیچ اثری از ابنیه تاریخی نیست.فایل: 

کد محتوا 18151

برچسب ها