زندگی بشر در میان بحران های جهانــی

مــرگ چیســت؟ آیــا امــری وجــودی اســت یــا عدمــی؟ آیــا مطلــوب اســت یــا مذمــوم، یــا پدیــدهای خنثــی مثــل پدیده هــای دیگــر کــه در زندگــی ر خ میدهــد؟ ا گــر بخواهیــم معنــای مــرگ را دریابیــم، بایســتی معنــای حیــات را بفهمیــم.

حیــات و زندگــی چیســت؟ حیــات درجاتــی دارد: حیــات نباتــی، حیــات حیوانــی و حیــات انســانی. مشــخصه حیــات عبــارت اسـت از: ادراک، خواسـت و اراده. موجـود زنـده ادرا کــی دارد و می خواهــد از درون، چیــزی او را بــه حرکــت وادارد. حــالا در گیــاه بــه شــکل ضعیــف ایــن ادراک و ایــن حیــات وجــود دارد؛ در حیــوان قویتــر و در انســان بالاتــر. پــس مشــخصه حیــات؛ ادراک و خواســت و بــه تعبیــری بینــش و گرایــش اســت.
کد محتوا 18150