01 شهریور 1399 - 20:08
شهر با چند کلیک

امروزه شهرهای جهان در مسیر توسعه به ســمت هوشمندسازی حرکت میکنند که شهر هوشمند نیز الزاماتی دارد و شهرهای جهان در موقعیتها و چالشهای مشترک و نزدیک به هم قرار میگیرند، از این روز عضویت در شبکه ای از شهرهای هوشمند باعث میشود تا شهرها با مدیران و برنامه ریزان شهری فرصتها و ضروریات را بهتر ببینند. در همین زمینه قدرت ا... نوروزی، شهردار اصفهان اعتقاد دارد عضویت در این شبکه ها باعث می شــود تا شهرها از چالشهایی که شــهرهای دیگر با آن روبرو شــدند آگاه شوند و از تجربیات مشترک برای حل چالش های مشترک استفاده کنند تا بتوانند در این مسیر با سرعت حرکت کنند. در این راســتا شهرداری آنلاین که طرح نوین شهرداری اصفهان است، مجموعه اقداماتی برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات شــهرداری بوده و قرار است با عنوان پروژه شهر با چند کلیک در دســترس شهروندان قرار گیرد. 
کد محتوا 17268

برچسب ها