بازدید و دیدارهای سرپرست شهرداری اصفهان

علیرضا بوژمهرانی سرپرست شهرداری اصفهان از معاونت های عمران و شهرسازی و همچنین از ایستگاه آتش نشانی چهارباغ بازدید و به مناسبت روز کارمند با کارمندان شهرداری دیدار کرد