سال جهش تولید
  • 1399-09-20 10:44
  • كد محتوا:26162

مدیر املاک شهرداری اصفهان در حین خدمت درگذشت

چهارشـنبه 28 آبانمـاه روزی دردنـا ک بـرای شـهر اصفهـان بـه ویـژه خانواده شـهرداری اصفهان بود روزی کـه مرحـوم مرتضی افروزی مدیر کل املاک شـهرداری اصفهـان یکـی از جهادگـران خـط مقدم توسـعه شـهری نصـف جهـان در حیـن خدمـت بـه لقـا الله پیوسـت. 

?>