سال جهش تولید
  • 1399-09-17 10:36
  • كد محتوا:25912
ماربین شهر اصفهان

اداره شهر از شاهراه فرهنگ می گذرد

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان از ضرورت طرح پیوست فرهنگی در پروژه های شهری می گوید

?>