تصویر شهر مطلوب آینده، شهر تاب آور و توسعه گرا با مشارکت شهروندان در کنار متخصصان ساخته می شود. تدوین برنامه جامع شهر اصفهان با رویکرد مشارکتی و با اخذ دیدگاه ذینفعان و گروه های مختلف، برای اولین بار از اصفهان آغاز شد و در میانه راه است. شهر بدون مشارکت شهروندان ساخته نمی شود.  
کد محتوا 23330

برچسب ها

قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30823
یکشنبه, اسفند 17, 1399 - 16:44
قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30553
دوشنبه, اسفند 11, 1399 - 08:55
قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30551
یکشنبه, اسفند 10, 1399 - 16:17
قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان
30471
چهارشنبه, بهمن 29, 1399 - 16:52