نگاهی به اکولوژی شهری

در حالیکـه ویـروس کرونا و بیمـاری کووید-19 جهان را در نوردیـده و تأثیرات کنونی و آتـی آن بسـیار پـر دامنه به نظر میرسـد چنانچه سـبک زندگی، فرهنـگ و اقتصاد جوامـع را بـا دگرگونی هـای عظیـم روبـه رو خواهـد کـرد.

در حالیکـه ویـروس کرونا و بیمـاری کووید-19 جهان را در نوردیـده و تأثیرات کنونی و آتـی آن بسـیار پـر دامنه به نظر میرسـد چنانچه سـبک زندگی، فرهنـگ و اقتصاد جوامـع را بـا دگرگونیهـای عظیـم روبـه رو خواهـد کـرد، بحـث بسـیار پـر اهمیـت اکولوژی شـهری )بومشناسـی شـهری( بیـش از پیش مـورد توجه قرار گرفته اسـت. اینکـه »همیشـه طبیعـت داناتـر اسـت« و اینکه »در طبیعـت همه چیز بـه همه چیز وصـل اسـت« و از ایـن رو هـر تغییـر و دسـتبردی به آن با واکنشـی ناشـناخته مواجه خواهـد شـد، بیـش از هـر وقت دیگـری امـروزه قابل لمس اسـت.
کد محتوا 18147

برچسب ها