شهر اصفهان در راستای توسعه چند جانبه گرایی و بهره گیری از ظرفیت شبکه ها و سازمان های مهم بین المللی شهری، به عضویت سازمان جهانی شهرهای پایدار هوشمند موسوم به WeGo درآمد. درحال حاضر 153 شهر جهان در این سازمان عضویت دارند.کد محتوا 14378

تازه ترین نقل قول ها