11 شهریور 1399 - 18:58
هزار و یک شب اصفهان

گشــتن در محله هــا و نوشــتن دربــاره آنهــا میتوانــد گامــی مؤثــر در پایــداری شــهر باشــد. گــروه هم محلــه در چنــد شــماره قبلــی خــود، هربــار بــه یکــی از محله هــای شــهر اصفهــان پرداختــه و هــدف از ایــن کار، اثرگـذاری بـر حـوزه برنامه هـای کلانشـهری نبـوده اسـت؛ کـه رسـیدن بـه ایـن هـدف نیـاز بـه زمانبنـدی و عمیق ترشــدن در محله هــا دارد. مــا ســنگ کوچکــی برداشــته ایم تــا بــا آن هدف هــای خودمــان را نشــانه برویــم، هدفهایــی مثــل ثبــت آنچــه ا کنــون در محله هــای شــهرمان جریــان دارد تــا ایــن حرکــت بــرای آیندگانمــان تاریخــی شــود.

گشــتن در محله هــا و نوشــتن دربــاره آنهــا می توانــد گامــی مؤثــر در پایــداری شــهر باشــد. گــروه هم محلــه در چنــد شــماره قبلــی خــود، هربــار بــه یکــی از محله هــای شــهر اصفهــان پرداختــه و هــدف از ایــن کار، اثرگـذاری بـر حـوزه برنامه هـای کلانشـهری نبـوده اسـت؛ کـه رسـیدن بـه ایـن هـدف نیـاز بـه زمانبنـدی و عمیق ترشــدن در محله هــا دارد. مــا ســنگ کوچکــی برداشــته ایم تــا بــا آن هدف هــای خودمــان را نشــانه برویــم، هدف هایــی مثــل ثبــت آنچــه ا کنــون در محله هــای شــهرمان جریــان دارد تــا ایــن حرکــت بــرای آیندگانمــان تاریخــی شــود. در همیـن مجموعـه کوچـک سـعی می کنیـم بـه مـردم همـان محلـه و آدمهـای علاقه منـد شـناختی دیگـر در ایـن رابطـه بدهیـم. اینبـار گـروه هم محلـه سـراغ یکـی از محله هایـی رفتـه اسـت کـه کـم از یـک شـهر نـدارد و خـود به تنهایـی گرداننـده بخـش بزرگـی از شـهر اصفهـان اسـت: محلـه طوقچـی، محلـه ای درهم پیچیـده و گسـترده اسـت. هرطـرف آن را بگیـری قطعـا حرفـی بـرای گفتـن دارد؛ محلـه ای کـه در تاریـخ ایـن شـهر از ابتـدا تـا همیـن امـروز جایـگاه ویـژه خـود را داشـته و پـر اسـت از ماجراهـا و خاطراتـی کـه اتفـاق افتـاده و هنـوز هــم در جریــان اســت. گویــی کــه میتــوان هزار و یکشــبی از دل آن بیــرون کشــید. طوقچــی هــم در مرکــز اسـت و هـم محـل گـذر. همیـن ویژگی هـا، گـروه را واداشـت تـا سـری بـه محلـه طوقچـی بزنـد و سـنگی از آنجـا بـردارد و هـدف خـود را دربـاره محله هـای شـهر اصفهـان نشـانه بـرود.فایل: 

کد محتوا 18149

برچسب ها