مشارکت در قاب فرهنگ

بــر اســاس یــک بــرآورد، بــا وجــود صــرف 2.5 تریلیــون دلار در ســال در زیرســاخت هایی ماننــد احــداث جاده هــا، راه آهــن و شــبکه های ریلــی، بنــادر، زیرســاختهای مربــوط بــه تأمیــن آب و ســایر پروژه های زیرســاختی در بخش عمومــی، امــا کشــورهای جهــان هنــوز از آنچه برای ســرمایه گذاری نیــاز دارند فاصله فراوانــی دارنــد. بنابراین، تعجب آور نیســت کــه علاقــه و توجــه بــه پروژه هــای مبتنــی بر اســتفاده از ظرفیتهــای بخــش خصوصی یــا مشــارکت دولتــی و خصوصــی(Public partnerships private )جایــی کــه فعــالان بخش خصوصی ســرمایه گذاری را در مقابل بهره برداری، یا ســاخت پروژه ها را در مقابل دریافت عوارض و هزینه ها، تکمیل میکند، بسیار مد نظر قرار گیرد.
کد محتوا 26164

برچسب ها