شهرنگر؛ چهارسال تلاش مدیریت شهری

نگاهی به گزارش عملکرد چهارساله تلاش مدیریت شهری اصفهان(1396ـ1400) در بخش های مختلف مدیریت شهری.
کد محتوا 37268

برچسب ها