تازه‌ نفس‌های شهر

بــدون تردیــد یکــی از شــاخصه های مهــم ارزیابــی عملکــرد مدیریت شــهری در یــک کلانشـهر، ایجـاد زیرسـاخت های لازم بـرای توسـعه حمل و نقـل عمومـی و رفـع نواقـص و کمبودهـای آن اسـت. 

شـهرداری اصفهـان در ایـن دوره، بخـش اعظـم تمرکـز خـود را در راسـتای حـل معضـات زیسـت محیطی اصفهـان ازجملـه در راسـتای ایجـاد زیرسـاختها و انجـام اقداماتـی بـرای کاهـش آلودگـی هـوا قـرار داد کـه یکـی از اصلیتریـن اقدامـات در ایـن زمینـه، توسـعه سیسـتم حمل و نقـل عمومـی ایـن کلانشـهر اسـت. در ایـن راسـتا، شـهرداری بـا حمایـت شـورای اسـلامی شـهر اصفهـان نسـبت بـه بازسـازی و نوسـازی و کاهـش عمـر نـاوگان اتوبوسرانـی اصفهـان اقدامـات ویـژه ای کـرد. در ایـن میـان توجـه بـه مناطـق کمتربرخـوردار، هوشمندسـازی نـاوگان و تجهیـزات و توجـه بـه افـراد دارای معلولیـت ازجملـه رویکردهـای مهـم در تصمیم گیریهـا و اقدامـات ایـن موضـوع بـود.
کد محتوا 36923

برچسب ها