بلندقامتان شهرداری اصفهان بر سکوی قهرمانی

ما یک خانواده ایم، یک خانواده بزرگ. هر روز هر کدام از ما در حلقه ای از زنجیره طویل مدیریت شهری برای حال بهتر شهر و شهروندان تلاش میکنیم. ما هر یک در بخشی ازاین زنجیره بزرگ، تلاش میکنیم تا نتیجه کار هر کدام بر دیگری تأثیر بگذارد و در نهایت، این زنجیره به حرکت درآید و حال شهر و شهروندان را بهتر کند؛ شهروندانی که خود ما، خانواده ما و کسانی که دوستشان داریم، جزئی از آن هستند. همه ما تلاش میکنیم تا شهر جای بهتری برای زندگی شود. جای بهتری برای زندگی کودکان، سالمندان، زنان، هنرمندان، دانشگاهیان، افراد دارای معلولیت و دارای شرایط خاص و همه کسانی کهِ از این شــهر ســهمی دارند و به آن مهری. وقتی گردشــگری پا در این شهر می گذارد هم، نتیجه تلاش تک تک ما در عرصه بزرگ مدیریت شهری، بر ماندگاری او و حس رضایت و خشنودی اش از حضور در این شهر، تأثیرگذار بوده است. در میانه این تلاشها اما باید فرصتی هم باشد برای پیوند بیشتر با یکدیگر، برای خواندن و دیدن یکدیگر، برای اطلاع و آگاهی بیشتر همه ما. » همکار« نشریه ای است ویژه کارکنان خانواده بزرگ شهرداری اصفهان که از این پس هر ماه، بخشــی از این اتفاق را رقم میزند. همســفر شدن با این ســطرها قرار اســت پیوند بین ما را محکمتر کند. اینجا قرار است در کنار اطلاع از اخبار و رویدادهای حوزه مربوط به کارکنان بخشهای مختلف شهرداری، از همراهی شما هم کمک بگیریم و ماهنامه ای را ارائه کنیم که عنوان دوستداشتنی و مبارک » همکار« را برخود دارد، عنوانی که مانند همسایه، همراه، همسفره، خجسته و ارزشمند است. از اینپس، » همکار« عضوی از این خانواده اســت. همراهی شــما به هویت این عضو جدید،کمک می کند.

 فایل: 

کد محتوا 17267

برچسب ها