02 اردیبهشت 1400 - 11:44
اصفهان در مسیر امید

شهردار اصفهان گفت: ما چشــم اندازی برای شــهر داشــتیم و رؤیاهایــی برای آن می پروراندیم و خوشــحالیم که به بســیاری از این رؤیاها دست پیدا کردیم. یکی از رؤیاهایی که برای این شــهر داشــتیم، همین شــهر انســان محور بود که البته ما یک گام آن ســوترش را هم دیدیم و به دنبال شهر حیات محور بودیم.فایل: 

کد محتوا 31655

برچسب ها