مزیت‌های پارک‌سوار برای حمل‌ونقل درون شهری

یک کارشناس شهرسازی گفت: ایجاد پارک سوارها در شهر موجب کاهش هزینه مسافران وترافیک و آلودگی شهر می‌شود.

همایون نورایی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار کرد: رویکرد اولیه پارک سوار به معنی ایجاد پارکینگ‌ خودروهای شخصی در اطراف ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی منسوخ شده و رویکردهای نوین دیگری مدنظر قرار گرفته است.

وی افزود: استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی برای ورود به شهر و جابه جایی در آن به عنوان رویکرد کارآمدتر در ایجاد پارک سوار مدنظر است.

این کارشناس شهرسازی خاطرنشان کرد: پارک سوارها پارکینگ‌هایی در نزدیکی محل‌های رفت و آمد و گره‌های ترافیکی است و در ارتباط با حمل و نقل عمومی تعریف می‌شود.

نورایی با اشاره به هدف ایجاد پارک سوار افزود: هدایت افراد از مبادی سفر از جمله محل سکونت یا محل کار به سمت ایستگاه‌های حمل و نقل همگانی هدف اصلی ایجاد پارک سوار است، منظر شهری و امکان دسترسی افراد به ایستگاه‌های حمل ونقل عمومی نیز باید در ایجاد پارک سوار مدنظر قرار بگیرد.

دو رویکرد متفاوت در ایجاد پارک سوار

وی تصریح کرد: رویکرد اولیه پارک سوار رویکردی منسوخ است زیرا شهروندان را تشویق به استفاده از خودرو شخصی برای رسیدن به ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی می‌کند.

این کارشناس شهرسازی ادامه داد: رویکرد نوین پارک سوار شهروندان را ترغیب به پیاده روی و استفاده از دوچرخه و خودرو اشتراکی برای رسیدن به ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی می‌کند در حالی که در رویکرد ابتدایی پارک سوار فرد با خودرو شخصی خود به ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی می‌رسد.

نورایی عنوان کرد: پارک سوارها برای پارک خودروهای شخصی ظرفیت محدودی داشته و با افزایش حجم خودرو، پارک‌های حاشیه‌ای در خارج از پاک سوار ایجاد می‌شود.

وی گفت: امروزه حمل و نقلی پاک مبتنی بر بهره از دوچرخه، پیاده روی، حمل و نقل عمومی و حمل و نقل هم پیما است و این مهم در رویکرد امروز ایجاد پارک سوارها مد نظر قرار گرفته است.

این کارشناس شهرسازی با اشاره به معنای حمل و نقل هم پیما افزود: افرادی که مبدا و مقصد آنان مشترک است با یک وسیله نقلیه حرکت کرده و استفاده از خودرو شخصی خود را محدود می‌کنند.

نورایی خاطرنشان کرد: پایانه‌ها یکی از مهم‌ترین مکان‌ها برای استقرار ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی است، پایانه صفه، پایانه کاوه و پایانه جی در نزدیکی ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس، بی‌آرتی و مترو قرار دارد.

پارک سوار یکی از بخش‌های مهم توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی است

وی افزود: پارک سوار یکی از بخش‌های مهم توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی یا توسعه حمل و نقل عمومی محور است. پارک سوارها نقطه‌ اتصالی برای توزیع مسافران برون شهری به حساب آمده و جابه‌جایی آنان با وسایل حمل و نقل عمومی در درون شهر را آسان می‌کند.

این کارشناس شهرسازی با اشاره به رویکرد نوین ایجاد پارک سوار ادامه داد: رویکرد استفاده از حمل ونقل عمومی به جای استفاده از خودرو شخصی برای رسیدن به ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی کارآمدتر است زیرا فرد با یک وسیله حمل و نقل عمومی وارد شهر شده و با یک وسیله حمل و نقل عمومی دیگر در درون شهر جابه جا می‌شود.

نورایی تاکید کرد: رویکرد نوین پارک سوار موجب کاهش هزینه مسافران و کاهش ترافیک و آلودگی شهر می‌شود.کد محتوا 19269

برچسب ها