بررسی رابطه رضایت گردشگران و تأثیر آن بر توسعه کارآفرینی

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بررسی رابطه رضایت گردشگر از گردشگری غذا و تأثیر آن بر توسعه کارآفرینی در حوزه غذا (مورد مطالعه شهر اصفهان) به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت فرهنگی و اجتماعی توسط نوشین سرشوق، دانشجوی دانشگاه اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت.

مرتضی نصوحی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: گردشگری غذا با توجه به کارکرد و فواید آن مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در ایران با وجود برخورداری از تنوع مواد غذایی محلی و سنتی، هنوز به رونق گردشگری غذا توجه نشده است، افزود: گردشگری با ویژگی‌هایی از قبیل تقاضاهای متغیر و خواهان نوآوری، قابلیت تولید ثروت در جوامع و توسعه اقتصادی و اجتماعی، بستری مناسب برای فعالیت‌های کارآفرینانه بشمار می‌رود.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان تصریح کرد: در پژوهش بررسی رابطه رضایت گردشگر از گردشگری غذا و تأثیر آن بر توسعه کارآفرینی در حوزه غذا، هدف بررسی رابطه بین قیمت، غذا و ابعاد آن و محیط سرو و ابعاد آن با رضایت گردشگر از گردشگری غذا و تأثیر آن بر رشد و توسعه کارآفرینی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است.

وی افزود: در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است و جامعه آماری آن شامل گردشگران خارجی و داخلی است که در بازه زمانی خرداد تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۵ به اصفهان سفر کرده‌اند و در ضمن روز اول اقامت آنها نیست.

نصوحی با بیان اینکه روش نمونه‌گیری تصادفی ساده است، گفت: بر اساس فرمول، تعیین حجم نمونه به روش معادلات ساختاری است و با توجه به تعداد پرسش‌های پرسشنامه، حجم نمونه ۲۰۰ نفر برآورد شده که بر این اساس پرسشنامه‌ها توزیع و تکمیل شد.

وی اظهار کرد: نتایج پژوهش حاضر حاکی است که بین غذا و رضایت گردشگر از گردشگری غذا و همچنین بین محیط سرو غذا و رضایت گردشگر از گردشگری غذا رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین بین قیمت و رضایت گردشگر از گردشگری غذا و همچنین بین رضایت گردشگر از گردشگری غذا و توسعه کارآفرینی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.کد محتوا 20897

برچسب ها