04 دی 1399 - 10:27
عشق، کار، کبدی

روایت زندگی کارمند شهرداری اصفهان که مربی تیم ملی کبدی ایران است.

ورزشــکار، کارمنــد شــهرداری اصفهــان، مربــی تیــم ملــی کبــدی بانــوان، همســر و مــادر؛ اینهــا مســئولیت های گوناگــون مرضیــه عشــقی کاپیتــان ســابق تیــم ملــی کبــدی ایــران اســت کــه مــا را کنجــکاو می کنــد بدانیــم یــک روز از زندگــی او چطــور می گــذرد.  
کد محتوا 27212

برچسب ها