خداحافظ همکار قدیمی

مدیر املاک شهرداری اصفهان در حین خدمت درگذشت

چهارشـنبه 28 آبانمـاه روزی دردنـا ک بـرای شـهر اصفهـان بـه ویـژه خانواده شـهرداری اصفهان بود روزی کـه مرحـوم مرتضی افروزی مدیر کل املاک شـهرداری اصفهـان یکـی از جهادگـران خـط مقدم توسـعه شـهری نصـف جهـان در حیـن خدمـت بـه لقـا الله پیوسـت. 
کد محتوا 26162

برچسب ها