سال جهش تولید
  • 1399-04-13 16:05
  • كد محتوا:14378

شهر اصفهان در راستای توسعه چند جانبه گرایی و بهره گیری از ظرفیت شبکه ها و سازمان های مهم بین المللی شهری، به عضویت سازمان جهانی شهرهای پایدار هوشمند موسوم به WeGo درآمد. درحال حاضر 153 شهر جهان در این سازمان عضویت دارند.

?>